Firma PAW Sp. z o.o., właściciel serwisu internetowego paw.net.pl,zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących odwiedzających serwis.

  • Dane dotyczące użytkowników serwisu nie będą przekazywane i sprzedawane firmom ani osobom trzecim.
  • Dane przekazywane przez użytkowników serwisu będą wykorzystane jedynie w celu komunikacji.
  • Niezależnie od danych osobowych podanych podczas komunikacji, właściciel serwisu może wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich jak adres IP uczestnika, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny.
  • Właściciel serwisu oraz podmioty obsługujące serwis internetowy gromadzą statystyki odwiedzalności serwisu.
  • Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony prywatności. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie, a użytkownicy mogą, lecz nie muszą być o tym powiadomieni.
  • Aby usprawnić funkcjonowanie serwisu internetowego, stosowane są sporadycznie pliki cookie. Pliki te to informacja przekazywana przez przeglądarkę internetową i przechowywana na lokalnym dysku twardym użytkownika serwisu internetowego. Pliki cookie nie zbierają żadnych osobistych danych użytkownika serwisu internetowego.

Zasady przetwarzania danych przez PAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Suchym Lesie

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1. Dane Administratora:

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej jako: „Dane Osobowe”) pozyskanych od Pani/Pana w korespondencji mailowej jest PAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suchym Lesie, ul. Nektarowa 9, 62-002 Suchy Las, e-mail: office@paw.net.pl .

2. Podstawa prawna przetwarzania:

– jeśli jest Pani/Pan przedsiębiorcą:
Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w celu realizacji współpracy handlowej – negocjowania i wykonywania umów umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem Danych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji w/w celu), a także w celach: marketingowych, tj. wysyłania informacji handlowych dotyczących usług Administratora Danych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych.

– jeśli jest Pani/Pan pracowników kontrahentów (dostawców i odbiorców Administratora Danych):
Pani/Pana Dane Osobowe są przetwarzane w celu realizacji współpracy handlowej – negocjowania i wykonywania umów pomiędzy Pana pracodawca/zleceniodawcą a Administratorem Danych, a także w celach: marketingowych, tj. wysyłania informacji handlowych dotyczących usług Administratora Danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych.

3. Okres przechowywania:

Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej (okres współpracy handlowej aż do jej formalnego zakończenia) wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów podatkowych).

4. Kategoria danych:

Przetwarzane dane należą do zwykłych danych osobowych (nie są to dane szczególnych kategorii).

5. Źródło danych:

Przetwarzane dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana, ze strony internetowej, lub od osoby z organizacji, w ramach której Pani/Pan funkcjonuje.

6. Odbiorcy:

Pani/Pana Dane Osobowe są przekazywane usługodawcom, przy pomocy których Administrator realizuje swoje uzasadnione interesy.

7. Przekazanie do państwa trzeciego:

Administrator danych nie zamierza przekazać Pani/Pana Danych Osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Uprawnienia:

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do Danych osobowych w dowolnym momencie, w tym do:

a) niezwłocznego sprostowania Danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych;
b) niezwłocznego usunięcia Danych osobowych;
c) ograniczenia przetwarzania, jeżeli:

– kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych osobowych,
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych,
– Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– wniosłem sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw mojego sprzeciwu

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
e) przenoszenia danych, w tym do:

 – otrzymania (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) danych, które dostarczyła Pani/dostarczył Pan Administratorowi danych i ich przesłania innemu administratorowi;
– żądania, by dane zostały przesłane przez Administratora danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

f) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Pani/Pan zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

English version