Firma PAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania wstęgi papieru zapachowego przeznaczonej na wyroby papierowe użytku jednorazowego”, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENG.02.32-IP.03-0002/23.

Projekt realizujemy, aby wzmocnić potencjał i wprowadzić innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie.

W projekcie planujemy zaangażować obecny personel, posiadane zasoby techniczne i infrastrukturalne oraz zakupione w ramach projektu środki trwałe. Kupimy, zainstalujemy ŚT niezbędne do wdrożenia innowacyjnej technologii.

Rezultat projektu skierowany będzie dla przedsiębiorstw z sektora HoReCa (sektor biznesowy związany z branżą gastronomiczną, hotelową i cateringową), klientów indywidualnych, hurtowni obsługujących klientów detalicznych.

Efektem wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji będzie zaistnienie na rynku nowych produktów – gamy zapachowych serwetek oraz bieżników, wykonanych z papieru airlaid z wykorzystaniem druku fleksograficznego. Produkty te będą nowe w ofercie Naszej firmy, dotychczas nie są dostępne na rynku międzynarodowym.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 8 617 300,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 2 585 190,00 zł

 

PAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje/realizowało następujące projekty współfinansowanie z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020:

  • 01.05.02-30-0445/15, Rozwój i dywersyfikacja działalności firmy PAW Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych oraz marketingowych w miejscowości Suchy Las,

Wartość projektu : 4 284 390,86 PLN
Dofinansowanie :   1 482 918,45 PLN

  • 03.02.02-00-1394/18, Wdrożenie technologii produkcji ozdobnych serwetek z wykorzystaniem druku cyfrowego,

Wartość  projektu : 8 781 476,55 PLN
Dofinansowanie:      3 073 516,78 PLN

  • 01.05.02-30-0299/18 Wzrost konkurencyjności firmy PAW Sp. z o.o. dzięki zakupowi nowoczesnego parku maszynowego, umożliwiającego wprowadzenie do oferty firmy nowych, udoskonalonych i innowacyjnych produktów,

Wartość projektu:  4 451 734,73 PLN
Dofinansowanie :   1 398 232,76 PLN

  • 03.02.02-00-2104/20 – Wdrożenie technologii produkcji dwustronnie zadrukowanych papierowych serwetek ozdobnych z wykorzystaniem druku fleksograficznego,

Wartość projektu:  4 393 500,04 PLN
Dofinansowanie :   1 537 725,01 PLN

 

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- IV edycja

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0002/19.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 16 (w tym 15 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.12.2023r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań: 1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: – wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 16 firm KKK w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.; – wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych, konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach i misjach zagranicznych; – wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej  poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

 WARTOŚĆ PROJEKTU:

wydatki ogółem: 9.984.100,00 PLN
wydatki kwalifikowane: 9.984.100,00 PLN
dofinansowanie: 7.068.380,00 PLN

Wszystkie firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy do współpracy.