Nowe logo na 25 lecie firmy PAW!

Szanowni Państwo, 

W biznesie jak i w życiu, jedyne co pewne to zmiany. Będąc na rynku od przeszło 25 lat wielokrotnie byliśmy świadkami wielkich zmian politycznych, społecznych i biznesowych. Uważamy, że sztuką nieustającego rozwoju jest dopasowywanie się do zmieniającej się rzeczywistości. 

W związku z dynamicznymi zmianami jakie zachodzą w naszej firmie, chcielibyśmy Państwu przedstawić nasze nowe logo. PAW to obraz nowoczesności, który jest widoczny w naszych działaniach i asortymencie. Idąc ku odmłodzeniu marki, zrezygnowaliśmy z ozdobnych liter napisu PAW i unowocześniliśmy czcionkę. Granatowy kolor zostawiliśmy w niezmienionej formie. Chcemy iść z postępem w kierunku nowych wyzwań. Nasze nowe logo ma symbolizować dynamikę działania i nowoczesność.

Pewne jest jednak, że PAW zmienia się na lepsze. Nieustannie pracujemy nad ulepszeniem jakości naszych produktów oraz usług i staramy się spełniać Państwa oczekiwania.

 


Dotacje

SHOW YOURSELF - IV edycja

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej - IV edycja

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03-20-0002/19.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 16 (w tym 15 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.12.2023r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:

 1. Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty;
 2. Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych;
 3. Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji;
 4. Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;
 5. Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego.

W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się:

 • wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 16 firm KKK w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.;
 • wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji;
 • wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych;
 • wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;
 • rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości;

Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

wydatki ogółem: 9.984.100,00 PLN
wydatki kwalifikowane: 9.984.100,00 PLN
dofinansowanie: 7.068.380,00


PAW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pt. „Wdrożenie technologii produkcji dwustronnie zadrukowanych papierowych serwetek ozdobnych z wykorzystaniem druku fleksograficznego”.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest wdrożenie autorskiej innowacyjnej technologii opartej o druk fleksograficzny. Efektem jej wprowadzenia będzie rozszerzenie oferty beneficjenta o wysokiej jakości dwustronnie zadrukowane papierowe serwetki ozdobne.

Wdrożenie technologii polegać będzie na realizacji inwestycji w dedykowaną nowym produktom linię technologiczną oraz na rozpoczęciu wytwarzania innowacyjnych produktów.

 

Cele projektu: Celem przedsięwzięcia jest rozwój i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa PAW Sp. z o.o. poprzez wdrożenie własnej, innowacyjnej technologii i uruchomienie produkcji zadrukowanych dwustronnie z wykorzystaniem druku fleksograficznego.

Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących rezultatów:

 1. Wprowadzenie innowacji produktowej
 2. Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży innowacyjnego produktu
 3. Zmniejszenie produkcji odpadów
 4. Zmniejszenie zużycia wody i energii elektrycznej

 

Wartość projektu: 4 790 900,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 572 235,00 zł


Paw Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu o nazwie: „Rozwój i dywersyfikacja działalności firmy PAW Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych oraz marketingowych w miejscowości Suchy Las”.

Celem projektu jest zwiększenie mocy produkcyjnych spółki, podniesienie jakości produktu końcowego, wprowadzenie do oferty krótkich serii wzorniczych i zapachowych według projektu klienta, nowych produktów oraz udoskonalenie obecnie oferowanych.

Rezultatem realizacji tego projektu będzie wprowadzenie innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych.

Wartość projektu: 6 378 780,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 815 100,00 zł


Spółka Paw Sp. z o.o. zamierza realizować projekt w ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Paw Sp. z o.o. planuje realizować projekt o roboczym tytule „Rozwój i dywersyfikacja działalności firmy PAW Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych oraz marketingowych w miejscowości Suchy Las” w ramach poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu 01.01.2016. – 31.12.2017.


POSTĘPOWANIE OFERTOWE NA ETYKIECIARKĘ DO CHUSTECZEK HIGIENICZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM.
Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 14.06.2016r. w imieniu Paw Sp. z o.o. w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – zakup Etykieciarki do chusteczek higienicznych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 02/2016) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego i Informacji Techniczno – Handlowej INTREX
Wanda Szperlińska, ul. Za Motelem 7, Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
Informacja o wyborze Wykonawcy_02_2016
Data publikacji informacji: 21.06.2016
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DO NR 2016/S 101-179776
Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 04.07.2016r. , uzupełnieniu do dnia 27.07.2016r. w imieniu Paw Sp. z o.o. w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – Maszyna fleksograficzna do produkcji serwetek i chusteczek higienicznych (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 2016/S 101-179776) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:
SDF GmbH
Niederstraße 45
D-40789 Monheim
Germany
W związku z tym publikujemy na naszej stronie internetowej informację o wyniku postępowania ofertowego do pobrania w wersji PDF.
Data publikacji 26.08.2016
https://paw.net.pl/wp-content/uploads/informacja-o-wyniku-postepowania-maszyna-poligraficzna.pdf
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 2016/S 104-185350

Po przeanalizowaniu zebranych ofert handlowych do dnia 11.07.2016r. oraz uzupełnieniu ofert do dnia 22.07.2016r. w imieniu Paw Sp. z o.o. w celu realizacji następującego przedmiotu zamówienia – Maszyna do pakowania chusteczek higienicznych i serwetek (zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 2016/S 104-185350) i biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej oceny ofert, wyłoniono Wykonawcę, który uzyskał największą liczbę punktów w ramach ocenianych kryteriów:

Christian Senning
Verpackungsmaschinen GmbH & Co.KG
Kalmsweg 10
28239 Bremen
Germany

W związku z tym publikujemy na naszej stronie internetowej informację o wyniku postępowania ofertowego do pobrania w wersji PDF.

Data publikacji 26.08.2016

https://paw.net.pl/wp-content/uploads/informacja-o-wyniku-postepowania-maszyna-pakujaca.pdf


Paw spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 
w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pt. „Wdrożenie technologii produkcji ozdobnych serwetek z wykorzystaniem druku cyfrowego”.

Opis projektu: Planowana przez beneficjenta inwestycja zakłada wyposażenie zakładu Spółki PAW 
w nowe urządzenia, pozwalające na rozpoczęcie produkcji ozdobnych serwetek z bibuły 
z wykorzystaniem nadruku cyfrowego. Projekt polega na wdrożeniu autorskiej, samodzielnie opracowanej w ramach przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych technologii opartej o druk cyfrowy. Beneficjent chcąc udoskonalić produkt ostateczny, dostrzegł możliwość znaczącej poprawy istniejącej technologii i w związku z tym opracował własną modyfikację technologiczną, która znacząco wpłynie na jakość produktu końcowego - papierowych serwetek ozdobnych. W wyniku zastosowania opracowanej innowacji technologicznej produkt będzie znacząco lepszy względem wytwarzanego w standardowej technologii druku fleksograficznego 
i cyfrowego. Projekt jest efektem własnych prac B+R, realizowanych przez zespół badawczy PAW Sp. z o.o.

Cele projektu: Celem przedsięwzięcia jest rozwój i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa 
PAW Sp. z o.o., poprzez wdrożenie własnej, innowacyjnej technologii i uruchomienie produkcji ozdobnych serwetek z bibuły z wykorzystaniem druku cyfrowego o znacząco udoskonalonych cechach użytkowych.

Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:

 1. Liczba wdrożonych wyników prac B+R – 1 szt.
 2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 1 szt.
 3. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów – 3 105 900,00 zł (2020 r.)
 4. Ilość odpadu w postaci farb resztkowych powstających w procesie druku – 0 kg/t
 5. Ilość energii elektrycznej wykorzystywanej w procesie produkcyjnym w ciągu godziny pracy maszyny drukującej [kWh] – 63

Wartość projektu: 8 798 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 3 079 300,00 zł

 


 

Paw Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu o nazwie: „Wzrost konkurencyjności firmy PAW Sp. z o.o. dzięki zakupowi nowoczesnego parku maszynowego umożliwiającego wprowadzenie do oferty firmy nowych, udoskonalonych i innowacyjnych produktów”.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa PAW Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do oferty:

- innowacyjnych i nowych produktów – gamy zapachowych papierów prezentowych,
- nowych produktów – gamy podkładek pod piwo,
- udoskonalonych produktów – gamy kubków i talerzyków cateringowych.

Realizacja projektu zakłada osiągnięcie celów szczegółowych:
- wyposażenie parku maszynowego,
- poszerzenie oferty o innowacyjne, nowe, udoskonalone produkty,
- wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu: monitorowania czasu pracy i raportowania produkcji,  monitoringu pracy aniloxu w maszynie drukującej, zarządzania produkcją,
- wzrost sprzedaży zagranicznej,
- utworzenie jednego stanowiska pracy.

Okres realizacji projektu 01.12.2018 – 30.06.2020.

Wartość projektu: 5 521 224,00 zł
Wartość dofinansowania: 1 571 080,00 zł

 


Pillow Boxes

Eleganckie torebki w nowoczesnym kształcie pillow, w trzech rozmiarach są nowatorskie, wygodne w użyciu i nadają upominkom wyjątkowego charakteru.

torby-pillow-box

 • elegankie,
 • nowoczesny kształt,
 • kompromis między torebką i pudełkiem ,
 • fantazyjne wzory,
 • zróżnicowane rozmiary,
 • pakowne,
 • wygodne do niesienia dzięki tasiemkom.


Serwetki Inspiration Modern

Serwetki Inspiration Modern w nowej odsłonie to połączenie klasyki z innowacyjnym designem. Wyraziste kolory i misterne tłoczenia o geometrycznych kształtach sprawiają, że dekoracja stołu jest zarazem wytworna i nowoczesna.

serwetki-inspiration-modern

 • stylowe i eleganckie,
 • nowoczesne, geometryczne  tłoczenie,
 • kolory pasujące do wnętrz klasycznych i nowoczesnych,
 • delikatna perłowa poświata,
 • można połączyć je w zestawy z bieżnikami.


Let's go party

Nowością w katalogu są fantazyjne zestawy akcesoriów party, niezbędnych przy organizowaniu imprez. Odważne kolory, nietuzinkowe wzornictwo oraz szeroki asortyment produktów obejmujący: talerzyki, kubeczki na napoje i łakocie, serwetki oraz słomki sprawią, że każde udekorowane nimi przyjęcie będzie wyjątkowe, barwne i radosne.

Kubeczki na łakocie:

 • stworzone do łakoci, przekąsek, sałatek, do lodów a dzięki dodatkowej powłoce lakieru – również do zup,
 • produkty jednorazowego użytku,
 • solidne wykonanie – odporne na uszkodzenia,
 • wygodne i pojemne,
 • idealne na wszystkie okazje,
 • znakomicie pasują do innych produktów z kolekcji;
 • kolorowe i finezyjne wzory upiększające każde przyjęcie;
 • radosne motywy mające wpływ na dobre samopoczucie gości.

Kubeczki do napojów:

 • wysokie, poręczne i idealne do spożywania zimnych napojów,
 • produkty jednorazowego użytku,
 • lekkie i ekologiczne, bo wykonane papieru,
 • solidne wykonanie – odporne na uszkodzenia,
 • kolorowe i finezyjne wzory upiększające każde przyjęcie,
 • dające możliwość stworzenia wysmakowanych aranżacji,
 • idealnie komponują się z innymi wzorami i produktami z kolekcji.

talerzyki

Talerzyki:

 • produkt papierowy jednorazowego użytku,
 • oszczędzamy czas potrzebny na przygotowanie i uprzątnięcie stołu,
 • do wykorzystania podczas przyjęć domowych, na piknikach i podczas grillowania,
 • wraz z kubeczkami na przekąski i kubkami do napojów tworzą fantazyjną imprezową i kompleksową zastawę stołową,
 • dla wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • idealne do grania w gry towarzyskie np. w Dart,
 • zabawne, ozdobne i nietuzinkowe wzory.

Słomki:

 • praktyczne w użyciu, dzięki wzmacnianemu papierowi, z którego są wykonane,
 • produkty jednorazowego użytku,
 • możliwe do zestawienia z kubeczkami na napoje oraz z talerzykami,
 • barwne, rzucające się w oczy,
 • idealne do twórczego wykorzystania przy robieniu ozdób,
 • do używania zarówno przez dzieci, jaki dorosłych,
 • nowy produkt, uzupełniający gamę zastawy cateringowej,
 • wesołe, umilające nastrój,
 • odzwierciedlające modny trend geometryczny.