Regulamin Konkursu „Na wzór, na wiosnę”

Konkurs na zaprojektowanie wzoru serwetki w rozmiarze Lunch do kolekcji wiosennej w katalogu Everyday 2019 firmy PAW Sp. z o.o.

 

§ 1

Przedmiot konkursu

 1. PAW sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie, zwana dalej  Organizatorem, ogłasza konkurs p.n. „Na wzór. Na wiosnę” na zaprojektowanie wzoru serwetki lunch na temat wiosenny.
 2. Konkurs ma charakter tematyczny. Tematem edycji jest: wzór na wiosnę.

§ 2

Przebieg konkursu

 1. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 21.03.2018 roku (decyduje data wpłynięcia maila).
 2. Warunkiem dopuszczenia prac do konkursu jest dołączenie – własnoręcznie podpisanego przez autora – oświadczania do niniejszego Regulaminu, stanowiącego załącznik nr 1- przesłanie skanu na mail.
 3. Laureatów konkursu jest trzech/troje. Jury konkursu spośród prac nadesłanych i spełniających warunki regulaminu wybierze 3 trzy prace, których autorzy będą laureatami konkursu. Wyniki zostaną podane do 11.04.2018.
 4. Wyniki oceny jurorów opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora (www.paw.net.pl), na stronie facebook Organizatora, a także podane zostaną do wiadomości wskazanym autorom indywidualnie w sposób mailowy.
 5. Prace laureatów  konkursu zostaną  włączone do kolekcji produktów organizatora konkursu PAW sp. z o.o. na podstawie odrębnie zawartej umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 regulaminu,  stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, którą laureat przystępując do konkursu zobowiązuje się zawrzeć.

§ 3

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty.
 2. Do konkursu można zgłosić 3 projekty, które:
  a) nie były publikowane w jakiejkolwiek formie do dnia ogłoszenia wyników konkursu, o którym mowa w §2 ust.3;
  b) odpowiadają tematowi edycji konkursu;
  c) nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 4. Do konkursu każdy z uczestników zgłosić może trzy projekty.
 5. Do konkursu przystąpić mogą studenci i absolwenci (nie starsi niż 2 lata po ukończeniu studiów) wyższych szkół artystycznych publicznych i prywatnych.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz rodziny pracowników organizatora konkursu.

 

§ 4

Zgłoszenia konkursowe  

 1. Prace przesyłać należy wyłącznie drogą elektroniczną na adres: konkurs@paw.net.pl
 2. W temacie maila z pracą zgłoszoną do konkursu należy wpisać: Konkurs „Na wzór. Na wiosnę”.
 3. Do zgłoszenia dołączyć należy plik jpg w rozdzielczości 300 dpi, w  formacie 16,5×16,5 cm nazwane wg wzoru: „nazwisko, imię, nr wzoru (1,2 lub 3).
 4. Do zgłoszenia konkursowego dołączyć oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 2.

§ 5

Ocena wstępna prac

 1. Nadesłane zgłoszenia poddane zostaną ocenie jury powołanego przez Organizatora.
 2. Decyzja jury o zakwalifikowaniu wzorów do kolejnego etapu postępowania konkursowego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

§ 6

Nagrody

W konkursie przyznane zostaną nagrody:

a) pierwsza nagroda – 2 500 zł netto oraz swój indeks w kolekcji wiosna 2019,
b) druga nagroda – 1 500 zł netto oraz swój indeks w kolekcji wiosna 2019,
c) trzecia nagroda – 1 000 zł netto oraz swój indeks w kolekcji wiosna 2019.

 

§ 7

 

Zasady przyznawania nagród

 1. Decyzje o przyznaniu nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Organizator zastrzega prawo do odstąpienia od przyznania nagród lub do odmiennego ich podziału od wskazanego w paragrafie poprzedzającym.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyprodukowania serwetki laureata i nie włączenie jej do kolekcji PAW.
 4. Prace, które nie zostały nagrodzone zostaną usunięte z systemu informatycznego Organizatora niezwłocznie po dokonaniu wyboru laureatów.

 

§ 8

 

Postanowienia szczegółowe

 1. Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne ze zobowiązaniem autora do zawarcia z organizatorem umowy przyznającej Organizatorowi prawo do wykorzystania wzoru w następujący sposób: wyprodukowania serwetek ze wzorem oraz dołączenia go do kolekcji
 2. Zgłoszenia konkursowe jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że nie narusza on praw osób trzecich, a w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw określonych wyżej, osoba, która zgłosiła projekt do konkursu, zrekompensuje Organizatorom, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatorów od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 3. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają  zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby postępowania konkursowego oraz ogłoszenia wyników (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
 4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.
 6. Wszelkie pytania prosimy kierować w przypadku wzorów na adres e-mail: konkurs@paw.net.pl